Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Förvaltningslag & förvaltningsprocesslag

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga sina ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning i förvaltningsdomstolarna. De myndigheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter kallas för förvaltningsmyndigheter. Förvaltningsverksamhet kan delas in i två delar, dels handläggning av ärenden, men även faktiskt handlande.

Skadestånd

Skadeståndslag (1972:207)

En allmänt känd latinsk term är culpa och dolus, de härstammar från skadeståndslagen och dess kapitel två och paragraf ett. Den som med mening och avsikt gör en skada på en person eller sak skall ersätta skadan. Cu´lpa betyder helt enkelt skuld. Att lagen är helt dispositiv framkommer i den första paragrafen. Med andra ord, avtal som reglerar skadestånd mellan avtalsparter gäller och annan speciallagstiftning går före. Om skadestånd i avtalsförhållanden går som sagt köplagen (exempelvis) före. Andra paragrafen talar om att en ren förmögenhetsskada i denna lag menas sådan skada där person eller sak ej kommit till skada. I de fall man lider av en ren förmögenhetsskada då man samtidigt får skada på person och/eller egendom, då räknas (den rena) förmögenhetsskadan som en följdskada.

Arbetsdomstolen

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen.

Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. I andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens dom, kan denna överklagas till Arbetsdomstolen. I båda fallen innebär Arbetsdomstolens dom ett slutligt avgörande av tvisten. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

Skuldebrev

Lag (1936:81) om skuldebrev

Fordringsrätt hör till båda dessa områden och gällande allmän förmögenhetsrätt är skuldebrevslagen, lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) en central del. Eftersom skuldebrevslagen är så gammal och svår att begripa sig på bör man inledningsvis få grepp om dess ord och uttryck.  Kronofogdemyndigheten har en ordlista med förklaringar.

Information om anställning

Lag (1982:80) om anställningsskydd, med förkortningen LAS om skriftlighetskravet gällande arbetstagarens anställningsvillkor.

Lag (1982:80) om anställningsskydd

1 §   Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. [...]