Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga sina ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillämpas i rättskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt. Dessutom arbetsrätt och nyhetsrapportering

Exempel på Försäkringskassans bedömning

I de medicinska underlagen framkommer att du diagnostiserats med AA samt BB. Att detta, i synnerhet BB, kan vara en allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens definition av begreppet står klart men för att Försäkringskassan skall kunna tillämpa lagens undantagsbestämmelse om oskäligt krävs inte bara att du har en allvarlig sjukdom utan också att du genomgår en långvarig rehabilitering eller får en omfattande medicinsk behandling på grund av din sjukdom. Läs mer

Anställning i staten

En nyutkommen skrift om vad som gäller vid en statlig anställning. Den fungerar som en vägledning för statliga arbetsgivare och innehåller en redogörelse för reglerna om anställning i staten samt regler om anställningsskydd med särskild tonvikt på förhållanden inom statlig förvaltning. Den har reviderats 20190701 Länk till skriften

Arbets och miljömedicin

Är du gravid och arbetar? En arbetsgivare är skyldig att regelbundet undersöka vilka risker som finns i arbetsmiljön. Vid en sådan riskbedömning ska särskild hänsyn tas till känsliga grupper som t.ex. gravida kvinnor. En individuell riskbedömning ska också göras när du informerat din arbetsgivare om att du är gravid. Länk till Arbets- och miljömedicin

Rättsregler & rättsordning

Innebörden för ordet juridik är hämtat från latin “ius”, som betyder lag, och di´co som betyder säga. Så med andra ord hade det sin ursprung i att någon kunde säga vad som var rätt och vad som var fel. Regler och dess innebörd hittar man i många olika sammanhang, men i juridiken pratar man om rättsregler. Med andra ord handlar det inte om sociala regler, spelregler eller regler som bygger på moral. För att kunna veta vad som är en rättsregel kan man leta efter tre egenskaper. Länk till juridik

Stäng meny