” All offentlig makt i Sverige utgår från folket. … Den offentliga makten utövas under lagarna ”  Regeringsformen 1 kap §1

Arbets och miljömedicin:

En arbetsgivare är skyldig att regelbundet undersöka vilka risker som finns i arbetsmiljön. Vid en sådan riskbedömning ska särskild hänsyn tas till känsliga grupper som t.ex. gravida kvinnor. En individuell riskbedömning ska också göras när du informerat din arbetsgivare om att du är gravid. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren då undersöka om du utsätts för någon av de risker som omnämns i denna skrift och om det riskerar att skada dig eller ditt väntade barn.

En studentuppsats om skyddsombudens rätt

Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. I takt med att denna utveckling sker uppstår behovet av att göra nya tolkningar av hur lagen ska appliceras. Den här uppsatsen undersöker hur skyddsombudens stoppningsrätt kan användas i förhållande till psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det finns mycket lite tidigare forskning på detta område, varför syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur Arbetsmiljöverket respektive skyddsombud behandlar frågan, samt öppna upp för en diskussion kring ämnet.

Rättsregler & rättsordning

Innebörden för ordet juridik är hämtat från latin “ius”, som betyder lag, och di´co som betyder säga. Så med andra ord hade det sin ursprung i att någon kunde säga vad som var rätt och vad som var fel.

Regler och dess innebörd hittar man i många olika sammanhang, men i juridiken pratar man om rättsregler. Med andra ord handlar det inte om sociala regler, spelregler eller regler som bygger på moral. För att kunna veta vad som är en rättsregel kan man leta efter tre egenskaper. Dels har en rättsregel skapats enligt vissa principer, exempelvis har myndigheter varit inblandande. Dels är en rättsregel skapad enligt vissa principer, exempelvis har myndigheter varit inblandade och att den är generellet utformad, dvs den gäller alla. Den sista egenskapen som utmärker en rättsregel är att den som bryter mot en rättsregel kan få repressalier från staten genom att de sätter in åtgärder som straff.

När man pratar om vilka rättsregler som gäller i ett land så pratar man om ett lands rättsordning. I sverige kan man dela in rättsordningen i två delar. Dels den offentligrättsliga reglerna och dels de civilrättsliga.

Läs mer under rubriken Juridik

Stäng meny