Behandlande läkare eller försäkringsmedicinsk rådgivare

Kammarrätten gör bedömningen att hänsyn skall tas till de specialiseringar som de läkarna som uttalat sig i målet har. Man väljer alltså att fästa större vikt vid den behandlande läkares bedömningar.  KamR 1269-10

I ett annat rättsfall har den behandlande läkaren skrivit ett så utförligt utlåtande att man från rättens sida bedömer att den behandlande läkarens bedömning väger tyngre. I detta fall har utlåtandet visserligen gällt en specifik problematik som den drabbade fått genom sitt arbete. Orsaken till problemen som uppstått har alltså läkaren redogjort på ett så utförligt sätt att man med andra ord från rätten tillmäter läkarens bedömning större vikt än den försäkringsmedicinska rådgivarens.

Kammarrätten i Göteborg 2439-18

SOSFS nr. 2005:29, kapitel 10

1 §

Den som avser att utfärda ett intyg skall vara objektiv vid insamlingen av det material som skall ligga till grund för intyget.
Ett intyg skall som regel utfärdas efter en personlig undersökning
av intygspersonen. Om ett intyg inte grundas på en personlig undersökning, skall skälet till detta anges i intyget. Intygsutfärdaren skall med hänsyn till ändamålet med intyget noga överväga om

1. det enligt lag eller förordning eller av andra skäl krävs en personlig undersökning av eller kontakt med intygspersonen,

2. särskilda undersökningar och tester behöver göras,

3. uppgifter ur intygspersonens patientjournal eller annat skriftligt material behöver hämtas in, och

4. upplysningar från myndigheter eller andra personer behöver hämtas in.

Stäng meny