Hur påverkas man av ljuden på en förskola

Merparten av pedagogerna upplever obehag och smärta av ljud och de flesta upplever att de inte orkar med ljud efter en arbetsdag vilket upplevs socialt avskärmande. Pedagogerna upplever att de inte kan påverka ljudmiljön fullt ut vilket ger en oro för att drabbas av besvär och de upplever att de inte får gehör från arbetsgivaren. De strävar efter att förbättra ljudmiljön genom att dämpa ljud. Att skydda sig med hörselskydd innebär att det tar tid att vänja sig och det upplevs svårt att välja rätt tillfälle och slutligen handlar det om att ta ansvar.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1333501/FULLTEXT01.pdf

Stäng meny