Rättsregler

Ordet härstammar från det latinska ius, som betyder lag, och di´co som betyder säga. Så med andra ord hade det sin ursprung i att någon kunde säga vad som var rätt och vad som var fel. Regler och dess innebörd hittar man i många olika sammanhang, men i juridiken pratar man om rättsregler. Med andra ord handlar det inte om sociala regler, spelregler eller regler som bygger på moral. För att kunna veta vad som är en rättsregel kan man leta efter tre egenskaper. Dels har en rättsregel skapats enligt vissa principer, exempelvis har myndigheter varit inblandande. 

En annan stor skillnad är att en rättsregel, en lag gäller alla i Sverige och det märks genom att den är generellt utformad. Den sista egenskapen som utmärker en rättsregel är att den som bryter mot en rättsregel kan få repressalier från staten genom att de sätter in åtgärder som straff. När man pratar om vilka rättsregler som gäller i ett land så pratar man om ett lands rättsordning. I Sverige kan man dela in rättsordningen i två delar. Dels den offentligrättsliga reglerna och dels de civilrättsliga.

Civilrätt

Civilrätten är det som reglerar sådant som sker mellan enskilda personer. Då pratar man exempelvis om olika sorts avtal, köp, hyra, lån, skadestånd, äktenskap etc. Civilrätten är uppdelad i fyra delar och det är personrätt, förmögenhetsrätt, familjerätt och successionsrätt. Eftersom civilrätten reglerar sådant som sker mellan enskilda så uppstår en fråga om vad räknas “som enskilda”. Vem eller vilka räknas som enskilda? Dit räknar man in “vanliga medborgare” som man inom juridiken döpt om till “fysisk person”. Man räknar också in “juridiska personer”, dit hör organisationer, bolag, föreningar och stiftelser. Det som kännetecknar dessa två är de har både rättigheter och skyldigheter, man säger att de är rättssubjekt. Med andra ord är varje person ett eget rättssubjekt.

Förmögenhetsrätten är ett rättsområde inom civilrätten som reglerar egendom, rätt till egendom och hur egendom byter ägare. Det viktigaste verktyget i detta sammanhang är ett avtal. Det kan handla om att köpa kläder, mat, hyr egendom, lånar egendom,, man lånar genom och säljer egendom. där emellan finns ett avtal. Därför finns inom förmögenhetsrätten en grund som reglerar dessa avtal och den domineras av avtalslagen.

Familjerätten reglerar äktenskap, om hur ett äktenskap ingås eller upplöses. Den styr också vilka rättsliga konsekvenser som finns mellan make och maka. I familjerätten hittar man även regelverket som finns i förhållandet mellan föräldrar och barn och samboförhållanden. 

Det som inte finns med i familjerätten är vad som sker om någon avlider, det i sin tur regleras i successionsrätten. Här finns regler om vad som sker när en person avlider, hur fördelning av egendomen sker, vad som gäller med testamenten och arv. Processrätten behandlar hur olika konflikter ska lösas, dvs hur en rättegång går till och hur en dom ska verkställas.

Offentlig rätt

Offentlig rätt handlar relationen mellan enskilda rättssubjekt och “det allmänna”. Vad är då det allmänna? Med det allmänna menas staten och de offentliga myndigheterna. I den offentliga rätten hittar man också regler för statens egen organisation, offentliga instutioner, myndigheter och relationen mellan dem. I straffrätten kan man läsa vilka handlingar är belagda med straff, dvs vad som är brott. Den reglerar förhållandet mellan staten och de ensklida rättsobjekten. Den klargör vad som är okej att göra mellan de enskilda rättssubjekten. Den ger också rätt för staten att ingripa när någon gör något som stider mot samhällets intressen

Stäng meny