En myndighet ger ibland ut allmänna råd tillsammans med en föreskrift. De allmänna råden hjälper dig att använda myndighetsföreskriften genom att förtydliga begrepp eller genom att visa hur du kan eller bör handla i en viss situation. Allmänna råd är inte tvingande på samma sätt som föreskriften.

Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. Jmf motsatsen e contrarioslut.

att till sitt försvar framföra argument

Begreppet betänkande har två betydelser:

  • Ett betänkande kan vara en rapport från något av riksdagens utskottmed ett motiverat förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende. Rapporten kallas då för ett utskottsbetänkande.
  • Ett betänkande kan också vara en rapport med förslag från en särskild utredare eller kommitté som regeringen har tillsatt. Rapporten kallas då för ett utredningsbetänkande och publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Civilrätten är det som reglerar sådant som sker mellan enskilda personer

Motsatsslut, jmf analogisk tillämpning

Hit räknar man in “vanliga medborgare” som man inom juridiken döpt om till “fysisk person”. Man räknar också in “juridiska personer”, dit hör organisationer, bolag, föreningar och stiftelser

En framställning är ett förslag till riksdagen från en av riksdagens myndigheter eller andra organ som utsetts av riksdagen. Framställningarna behandlas i något av riksdagens utskott, som därefter lämnar ett förslag till riksdagsbeslut. Exempel på riksdagsmyndigheter och organ är

Med en fysisk person menar man helt enkelt en svensk medborgare

Förarbeten är bland annat de utredningsbetänkandenpropositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. Förarbetena ger tillsammans en utförlig bakgrund till lagens tillkomst.

Domstolen kan rättsreglerna

Hit räknas organisationer, föreningar, bolag, stiftelser bland annat.

Skyldighet att ingå avtal. Exempelvis för försäkringsbolag.

Det betyder att man följer lagtexten såsom det står, man är den trogen. Även kallat för bokstavstolkning.

Personrätten reglerar det som sker mellan enskilda personer

Det kan behövas prövningstillstånd för att ett mål ska prövas i högsta instans

När man pratar om vilka rättsregler som gäller i ett land så pratar man om ett lands rättsordning

Det betyder att man tolkar lagtexten med exempelvis förarbeten. Exempelvis ordet dröjsmål kan betyda att en privatperson borde agera på ett visst sätt vid ett dröjsmål och ett annat om hen skulle vara en näringsidkare. En näringsidkare bör ha större möjligheter att påverka situationen om ett dröjsmål skulle uppstå vid exempelvis en varuleverans.

Med denna metod ser man till vad har lagtexten för ändamål. Jämför exempelvis om det finns en förbudsskylt för hundar, att de inte får hänga med in i en butik. Låt oss säga att du har en tam varg, skulle man kunna tänka att denna omfattas av förbudet? Javisst, det kan vara så att tanken med förbudet är att personer med allergi vistas i butiken och därmed är en varg inte lämplig att vistas där. 

Om en lag innebär ett förbud mot exempelvis ta med ett djur in i en butik, och om det står att det gäller djur av en specifik sort och att det är uttömmande. I de fallen kan lagen ej tillämpas på en annan djurart är som specifikt anges i lagtexten.

det är en begäran till domstolen att meddela ett visst domslut, det är en attsats, exempelvis jag vill att (och så hur man vill att domstolen ska döma). Yrkandet skall i detalj motsvara det domslut käranden vill att domstolen skall meddela.

Stäng meny