Innehållsförteckning

FÖRSTA AVDELNINGEN
1 Kap. Om allmän underrätt
2 Kap. Om hovrätt
3 Kap. Om Högsta domstolen
Innehåll:
4 Kap. Om domare
5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol
6 kap. Om registrering av uppgifter och handlingar
7 Kap. Om åklagare och om jäv mot anställda vid brottsbekämpande myndigheter
8 Kap. Om advokater
9 Kap. Om straff, vite och hämtning
ANDRA AVDELNINGEN
10 Kap. Om laga domstol
11 Kap. Om part och ställföreträdare
12 Kap. Om rättegångsombud
13 Kap. Om föremål för talan och talans väckande
14 Kap. Om förening av mål och tredje mans deltagande i rättegång
15 kap. Om kvarstad m.m.
16 Kap. Om omröstning
17 Kap. Om dom och beslut
18 Kap. Om rättegångskostnad
19 Kap. Om laga domstol
20 Kap. Om rätt till åtal och om målsägande
21 Kap. Om den misstänkte och hans försvar
22 Kap. Om enskilt anspråk i anledning av brott
23 Kap. Om förundersökning
24 Kap. Om häktning och anhållande
25 Kap. Om reseförbud och anmälningsskyldighet
26 kap. Om kvarstad
27 kap. Om beslag och hemliga tvångsmedel
28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning
29 Kap. Om omröstning
30 Kap. Om dom och beslut
31 Kap. Om rättegångskostnad
32 Kap. Om frister och laga förfall
33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning
34 Kap. Om rättegångshinder
TREDJE AVDELNINGEN
35 Kap. Om bevisning i allmänhet
36 Kap. Om vittne
37 kap. Om förhör med part och med målsägande som inte för talan
38 Kap. Om skriftligt bevis
39 Kap. Om syn
40 Kap. Om sakkunnig
41 Kap. Om bevisning till framtida säkerhet
FJÄRDE AVDELNINGEN
42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling
43 Kap. Om huvudförhandling
44 kap. Om parts utevaro m. m.
45 kap. Om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling
46 Kap. Om huvudförhandling i mål, vari allmänt åtal föres
47 Kap. Om väckande av enskilt åtal och huvudförhandling i mål, vari sådant åtal föres
48 Kap. Om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot
FEMTE AVDELNINGEN
49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd
50 kap. Om överklagande av domar i tvistemål
51 kap. Om överklagande av domar i brottmål
52 Kap. Om överklagande av beslut
53 Kap. Om mål som tas upp omedelbart
SJÄTTE AVDELNINGEN
54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd
55 kap. Om överklagande av domar
56 kap. Om överklagande av beslut och om hänskjutande av prejudikatfrågor
57 Kap. Om mål som tas upp omedelbart
SJUNDE AVDELNINGEN
58 Kap. Om resning och återställande av försutten tid
59 Kap. Om klagan över domvilla m.m.
Övergångsbestämmelser

Stäng meny