Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

För att bryta den tidigare uppgången i sjukfrånvaron samt minska skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män antog regeringen i september 2015 ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Regeringen presenterade i januari 2018 en vidareutveckling av åtgärdsprogrammet med målet friskare arbetsplatser och en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. Som en del i åtgärdsprogrammet beslutades att tillsätta en nationell samordnare för att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

https://www.regeringen.se/4971f9/contentassets/066dbc7203cc49b9b89855883147710a/nationell-samordnare-for-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess-dir-2018_27.pdf

Stäng meny