Neuroförbundet – en stödförening

Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund och föreningar. Organisationen har som ändamål att verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Förbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet. Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN’s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

https://neuro.se/media/5191/stadgar-foer-neurofoerbundet.pdf

Stäng meny