Rekvisiten för ställföreträdare

Rekvisitet ur stånd avser ett mer kvalificerat hjälpbehov än det krav som ställs upp för
anordnande av godmanskap, dvs. att den enskilde behöver hjälp (jfr prop. 1974:142 s. 121).
Rekvisitet tar sikte på den hjälpbehövandes förmåga i relation till hans eller hennes angelägenheter, dvs. huruvida det föreligger ett hjälpbehov i sig i det specifika ärendet. Hjälpbehovet ska alltså vara tämligen omfattande för att den enskilde ska bedömas vara ur stånd. (Se NJA II 1924 s. 225 f., prop. 1974:142 s. 69 och 116, samt Torbjörn Odlöw, Ställföreträdare för vuxna. Kamrer el-ler handledare?, 2005, s. 189 ff.)

Stäng meny