Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden.

En vägledning kan innehålla beskrivningar av:

  • författningsbestämmelser
  • förarbeten
  • allmänna råd
  • rättsliga ställningstaganden
  • praxis
  • JO:s beslut.

Vägledningarna uppdateras löpande.

Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen

Vägledning 2018:1 Version 2

Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken (SFB) Försäkringskassan är i vissa fall skyldig att ändra ett oriktigt beslut. Detta gäller om
beslutet blivit oriktigt på grund av någon omständighet som anges i 113 kap. 3 § SFB. Ett beslut ska ändras genom att rättas om beslutsmeddelandet eller beslutsbrevet innehåller en uppenbar oriktighet. Detta ska bero på ett skrivfel, ett räknefel eller något annat sådant förbiseende. Beslutet som  sådant ska ändras om det har blivit oriktigt på grund av
• att det fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.
• uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak.

För att kunna ändra ett beslut enligt dessa punkter måste Försäkringskassan kunna konstatera att beslutet var oriktigt när det fattades. Oriktigheten ska ha uppkommit genom att omständigheter som fanns vid tiden för beslutet, blev kända för Försäkringskassan först efter att beslutet fattats, eller genom att Försäkringskassan tillämpade gällande regler fel när beslutet fattades.

Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning

Vägledning 2015:1 Version 11

Vägledningen består av två delar. Den första delen beskriver de regler som ska tillämpas i ärenden om sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabilitering, rehabiliteringsersättning samt rehabiliteringsersättning i särskilda fall  (tillämpningsdelen). ..”vägledningen (är) strukturerad utifrån var de olika reglerna finns i SFB. Texten följer alltså i princip samma ordning som bestämmelserna i SFB. 

Stäng meny